0


יצירת קשר


חפשו אותנו ברשתות

facebook
instagram

תנאי שימוש

  מבוא

  תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי אלדן תחבורה בע"מ, ח.פ. 510454333, מרח׳ יחזקאל קויפמן 6 תל אביב ו/או חברות בת שלה ו/או חברות הקשורות אליה (להלן ביחד: "אלדן") בכתובת: https://www.eldan.co.il/  ("האתר"). כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה, הזמנה וכדומה אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה וכן בהתאם למדיניות הפרטיות של אלדן.

  על כל המשתמשים באתר ("המשתמש(ים)") לקרוא ולאשר את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. עם אישור המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, תנאי השימוש יהוו הסכם מחייב בין המשתמש לבין אלדן וישמשו כאישור מוחלט, סופי ובלתי חוזר של המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, הבינו את תוכנם והסכימו לתנאיהם.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, יראו אותם כאישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, נאסר עליו לבקר או להשתמש באתר.

  הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש של המשתמש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי אלדן ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

  אלדן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש יחול לגבי כל המשתמשים באופן אוטומטי, בין אם המשתמשים הביעו הסכמתם אליהם ובין אם לאו, וזוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת על מנת להיות מעודכן באי אילו עדכונים, שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.

  אלדן הנה הבעלים או בעלת רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, בקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, קודי תוכנה, תמונות, קטעי קול, וידאו, שאלונים וסטטיסטיקות (להלן: "החומרים"). על המשתמשים נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור אלדן מראש ובכתב.

  כלי הרכב המוצעים באתר

  אלדן מציעה מגוון רחב של כלי רכב להשכרה או ליסינג בישראל.

  פרטים אודות כלי הרכב הניתנים להשכרה בישראל דרך האתר מופיעים בעמוד השכרות רכב תחת לשונית "השכרת רכב בארץ".

  ככל והמשתמש מעוניין בהשכרת כלי רכב מחוץ לישראל עליו ללחוץ על לשונית ״השכרת רכב בחו״ל״ בעמוד השכרת רכב ובלחיצה זו הוא יופנה לאתר השכרת הרכב של חברת rentalcars.com המופעל על ידה ובאחריותה.

  פרטים אודות כלי הרכב המיועדים לעסקאות ליסינג פרטי דרך האתר מופיעים תחת לשונית "ליסינג פרטי".

  כמו כן מציעה אלדן מגוון של כלי רכב לרכישה, ובהם כלי רכב משומשים מיד ראשונה וכלי רכב חדשים ("0 ק"מ") מיד ראשונה, במסלולי תשלום שונים.

  אלדן שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לתנאי שימוש אלה, לשנות מעת לעת את הרכב כלי הרכב, מחיריהם ותנאי רכישתם ו/או השכרתם ו/או החכרתם (לרבות הצעות מיוחדות ומבצעים), על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

  כל התמונות המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד ועשויים להיות שינויים ו/או אי דיוקים ו/או פערים בין תמונות כלי הרכב המוצגות באתר לבין כלי הרכב המושכרים או הנרכשים בפועל. כמו כן, כל תיאור הנוגע להתאמת כלי הרכב למספר מסוים של נוסעים או לאחסון מספר מסוים של מזוודות מבוסס על מידות ממוצעות ועליו להיבדק בכל מקרה לגופו. לאור האמור מובהר, כי התמונות אינן מהוות מצג או התחייבות של אלדן ביחס להשכרה או מכירה של כלי רכב. מבלי לגרוע מתנאי מבצעים ספציפיים שמפרסמת אלדן מעת לעת, התכנים והמידע המופיעים באתר לא יפורשו כהצעה כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ו/או כהתחייבות של אלדן כלפי משתמש מסוים בקשר עם תנאי עסקה כלשהי, זמינותה או אפשרות מימושה.

  אלדן אינה נושאת באחריות או חבות בקשר עם תקלות או שגיאות אשר עשויות להופיע באתר, לרבות אי דיוקים בכל הנוגע לתיאור של כלי הרכב ו/או מחיריהם. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

  רכישת כלי רכב

  ניתן לרכוש באלדן כלי רכב חדשים ("0 ק"מ") מיד ראשונה וכלי רכב משומשים מיד ראשונה. במסגרת חלק זה של האתר אנו מספקים למשתמשים, בין היתר, מידע בקשר עם כלי רכב המוצעים למכירה, סיוע ביצירת קשר בין המשתמש לאלדן וכן מאפשרים למשתמשים לשריין כלי רכב בהם הם מתעניינים לרכישה על ידם.

  כלי רכב חדשים (״0 ק״מ״)

  באתר מוצגים מגוון דגמים של כלי רכב חדשים ("0 ק"מ") יחד עם מגוון מסלולי מימון הרלוונטיים לכלי רכב אלה.

  באתר מוצגים (לרבות באמצעות קישורים) נתונים אודות כלי הרכב ומפרטים אשר נלקחו מאתרי היבואנים. נתונים ומפרטים אלו מובאים כמידע כללי לנוחות המשתמש בלבד ועשויים להתעדכן מעת לעת. אלדן ממליצה למשתמש לפנות ישירות לאתרי היבואנים השונים על מנת לצפות במפרט העדכני והמלא של כלי הרכב הרלוונטי.

  כל התייחסות ל"מחירון" ביחס לכלי רכב חדשים מתייחסת למחירון היבואן כולל מע"מ (לא כולל אגרת רישוי). המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים בשוק הרכב לרבות במחירון היבואן.

  מובהר כי, השלמת מכירת כלי הרכב המוצעים באתר כפופה להימצאות הרכב הרלוונטי במלאי אלדן או במלאי היבואן באותה העת.

  היה והרכב בו מתעניין המשתמש אינו נמצא במלאי אלדן ואף לא במלאי היבואן כאמור, יוכל המשתמש ליצור קשר עם אלדן על מנת להזמין את הרכב באמצעות אלדן, ובמקרה זה אלדן תעדכן את המשתמש עם הגעת הרכב ארצה לצורך השלמת תהליך רכישת הרכב.

  כלי רכב משומשים

  באתר מוצגות הצעות מחיר לרכישת כלי רכב משומשים מיד ראשונה. מובהר, כי כל התייחסות ל"מחירון" מתייחסת למחירון לוי יצחק (ללא הפחתות) בהתחשב במועד העלייה לכביש ובהתחשב בתוספות מוגדרות לדגם הרכב (ולא לכלי הרכב הספציפי). מובהר בזאת כי המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים שחלים בשוק הרכב לרבות במחירון לוי יצחק. כן מובהר, כי השלמת מכירת כלי הרכב המוצעים באתר כפופה להימצאות הרכב הרלוונטי במלאי אלדן באותה העת.

  ככל ובמסגרת הגלישה באתר יתאפשר למשתמש לצפות בדו״ח בדיקה ביחס לרכב מסוים אזי מובהר בזאת כי דו״ח הבדיקה נערך על ידי מכון בדיקה שהינו צד שלישי אשר אינו קשור בקשרי בעלות לאלדן ובדיקה זו נערכה באחריותו הבלעדית של אותו צד שלישי. אלדן ממליצה למשתמשים לערוך בדיקה עצמאית לכלי הרכב במכון מטעמם.

  שריון כלי רכב

  ככל ומשתמש יהיה מעוניין באחד מכלי הרכב המוצעים למכירה באתר יתאפשר למשתמש לשריין את הרכב במחיר המוצע לאותו רכב בכפוף לתשלום דמי ההזמנה המופיעים במסגרת הליך שריון הרכב. במסגרת ביצוע ההזמנה יהיה על המשתמש למסור שם מלא, מס׳ טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), לבחור את מסלול התשלום הרצוי ולוודא כי הפרטים מולאו נכונה. עם שריון הרכב נציג אלדן יצור קשר עם המשתמש תוך יום עבודה לשם ביצוע עסקת המכר ואלדן תשריין עבור המשתמש את הרכב המוזמן במחיר המוצע למשך 5 ימי עבודה (להלן: ״תקופת שריון הרכב״). ככל ועסקת המכר לא תושלם עד תום תקופת שריון הרכב, תבוטל העסקה באופן אוטומטי ואלדן תזכה את המשתמש בסכום דמי ההזמנה המלא וזאת עד 14 ימים מיום ביטול העסקה. מובהר כי השלמת עסקת רכישת הרכב מותנית, בין היתר, בחתימה על הסכם מכר מותאם לרכישת כלי הרכב (להלן: ״הסכם המכר״) ולתשלום מלוא התמורה בגין כלי הרכב עד למועד המסירה כאשר במסגרת זמן זה אלדן ממליצה למשתמשים לבדוק את הרכב באופן עצמאי. מובהר כי השארת פרטים בלבד באתר לא תחייב את אלדן או את המשתמש למעט במסגרת תהליך שריון הרכב כמתואר לעיל. מובהר בזאת כי רכישת כלי הרכב איננה נעשית בפועל באתר ועד לחתימת ההסכם יהיה באפשרות המשתמש להתחרט בכל שלב ולוותר על רכישת הרכב.

  אלדן שומרת לעצמה את הזכות שלא ליצור קשר עם המשתמש ו/או לסרב למכור למשתמש כלי רכב מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובנסיבות אלה תשיב למשתמש את דמי ההזמנה ששולמו על ידו.

  הטבת ״לא מתאים לך תחזיר״

  משתמשים אשר רכשו רכב באלדן ונמסר להם כלי הרכב זכאים לבטל את העסקה ולהחזיר את הרכב תוך 5 ימי עבודה ובכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות של ההטבה ובתנאי המימוש האמורים המפורטים להלן. מובהר בזאת כי ככל שמשתמש שרכש כלי רכב לא ימסור הודעת ביטול תוך 5 ימי עבודה כאמור לעיל אזי אלדן תעביר בעלות ברכב על שמו באופן עצמאי בהתאם להוראות הסכם המכר והוראות הדין.  תנאי הזכאות להטבה זו הינם כדלקמן:

  • המשתמש חתם על הסכם המכר כדין אליו צורף נספח תנאי מימוש "לא מתאים לך – תחזיר"  והותאם לפרטיו.
  • הזכאות להטבה לא תחול ביחס לכלי הרכב הבאים:
  • רכב שנרכש במסגרת עסקת "טרייד אין"; או
  • רכב אשר התמורה המלאה בגינו, כמצוין בהסכם המכר, עולה על 150,000 ש"ח (כולל מע"מ); או
  • רכב אשר התמורה בגינו מומנה על ידי גוף מממן שאינו פמה מימון לרכב בע"מ או מימון ישיר מקבוצת ישיר בע"מ; או
  • רכב חשמלי; או
  • ככל והמדובר ברכב חדש 0 ק"מ, במועד חתימת הסכם המכר הרכב הרלבנטי איננו במלאי החברה; או
  • רכבי מיצובישי אטראז׳; או
  • ככל והמדובר ברכב חדש 0 ק"מ, דגם ספציפי זה הוחרג מההטבה על ידי אלדן בשיקול דעתה הבלעדי. לבירור אם רכב מסוים הוחרג מההטבה כאמור ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 03-5577021.   
  • מימוש ההטבה כפוף לעמידת המשתמש במלוא תנאי המימוש שיצורפו להסכם המכר, ובין היתר, לא בוצעה העברת בעלות ברכב והרכב נקי מכל חוב, שעבוד וכיו"ב, לא בוצעו שינויים והתקנות כלשהן ברכב, הרכב נשמר במצב טוב ולא נגרמו לו נזקים כלשהם לרבות בלאי סביר ונזק לצמיגים, הרכב לא נסע יותר מ 200 ק"מ בממוצע ליום וכן המשתמש ידרש לתשלום דמי שימוש הנעים בין 100-150 ₪ ליום (כולל מע"מ), והכל כמפורט בתנאי המימוש המלאים שיחתמו על ידי המשתמש במסגרת רכישת הרכב.

  קבלת מימון לרכישת כלי רכב

  אלדן מציעה למשתמשים אפשרויות מימון שונות באמצעות גורמים מממנים שונים, כאשר מובהר כי המימון ותנאיו, לרבות גובה הריבית ותקופת ההלוואה, כפופים בכל מקרה לשיקול דעתו המוחלט של הגורם המממן הרלוונטי (להלן: ״הגורם המממן״) וכפופים לחתימה על מסמכי מימון לשביעות רצונו. מובהר כי הגורם המממן הינו צד שלישי שאינו קשור בקשרי בעלות לאלדן ואלדן אינה צד לעסקת המימון אשר נערכת בין המשתמש לבין הגורם המממן באופן ישיר ולפיכך אלדן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי המשתמש בקשר עם מסמכי עסקת המימון. מובהר כי אין לראות בהצגת תנאי המימון האמורים כהצעה למתן אשראי למשתמש או הסכמה למתן אשראי מצד הגורם המממן.

  אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  הגורם המממן רשאי לשנות את מדיניות החיתום שלו וכן את תנאי מתן האשראי לרבות הריבית והעמלות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  ההלוואות תועמדנה בפריסת תשלומים מקסימלית של 60 חודשים ובמקרים מסוימים עשויים להיות מותנים בתשלום בלון בתום ההלוואה בשיעור מסוים מחובו של המשתמש לחברת המימון. 

  מובהר מפורשות כי כל מופע באתר בו מצוין כי העלות הינה ״החל מx ש״ח לחודש״, מתייחס לתשלומים חודשיים בגין החזר משוער של הלוואה שתועמד על ידי צד ג׳ הכוללת מקדמה והחזר של עד 60 תשלומים חודשיים קבועים בתוספת ריבית שנתית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. העמדת ההלוואה ותנאיה, לרבות גובה ההחזרים החודשיים והריבית כפופים בכל מקרה לאישורו של הגורם המממן ובהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי וחתימה על מסמכי מימון לשביעות רצונו אשר אלדן איננה צד להם.

  מובהר בזאת כי ככל ותועמד למשתמש הלוואה על ידי גורם מממן, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  מחשבון המימון

  מחשבון המימון המצוי באתר הנו בגדר סימולציה משוערת בלבד של העמדת הלוואה ונועד לצורכי המחשה בלבד. החישובים אינם מחייבים את הגורם המממן ו/או את אלדן להעמדת ההלוואה, אם תועמד  למשתמש, או לתנאים שבה היא תועמד.

  תוצאות החישובים המוצגים מתייחסים למימון בריבית נומינלית שנתית קבועה בשיעור שיוצג למשתמש בעמוד ״אפשרויות המימון״ הצמודה למדד המחירים לצרכן ואיננה לוקחת בחשבון שינויים אפשריים בריבית או התייחסות לתשלומים נלווים לרבות אגרות רישוי, ריבית פיגורים ו/או עמלות נוספות אשר יגבו מהמשתמש בהתאם לנהלי הגורם המממן ובכפוף להוראות הדין ומשכך שיעור העלות הממשית של האשראי ישתנה בהתאם לנתוני ההלוואה. ההלוואות תועמדנה בפריסת תשלומים מקסימלית של 60 חודשים ובמקרים מסוימים עשויים להיות מותנים בתשלום בלון בתום ההלוואה בשיעור מסוים מחובו של המשתמש לגורם המממן.

  השימוש במחשבון המימון אינו מהווה הצעה למתן אשראי למשתמש או הסכמה למתן אשראי מצד הגורם המממן.

  הגורם המממן רשאי לשנות את מדיניות החיתום שלו וכן את תנאי מתן האשראי לרבות הריבית והעמלות בכל עת וללא הודעה מוקדמת למשתמשים במחשבון המימון.

  אין לראות בנתונים משום המלצה או יעוץ או הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת רכב באמצעות מימון ו/או באיזה מהמסלולים המוצגים במחשבון המימון.

  השימוש במחשבון המימון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים האמורים לעיל.

  אלדן אינה מתחייבת להעמדת מימון והעמדת ההלוואה ותנאיה, לרבות גובה הריבית, כפופים לאישורו של הגורם המממן ובהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי וחתימה על מסמכי מימון לשביעות רצונו.

  אלדן לא תישא בכל אחריות בקשר עם השימוש במחשבון המימון וההסתמכות עליו.

  אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  השכרות

  על מנת לבצע הזמנה, על המשתמש לעקוב אחר כל ההוראות המפורטות באתר תחת לשונית "השכרת רכב".

  ככל והמשתמש מתעניין בהשכרת רכב בישראל עליו ללחוץ על הלשונית המתאימה. במסגרת זו יהיה על המשתמש למלא פרטים מלאים אודות ההזמנה המבוקשת, לרבות מקומות איסוף והחזרה של כלי הרכב, תאריכים ושעות, קבוצת רכב, שדרוגים, תוספות, וכן לספק מידע אישי הדרוש לצורך ההזמנה מעת לעת ("פרטי ההזמנה"). מובהר בזאת, כי המשתמש אינו בוחר מודל רכב ספציפי אלא קבוצת רכב הכוללת דגמים של כלי רכב מסוימים, כמצוין בהליך ההזמנה.

  על מנת שההזמנה תיקלט באופן מלא, יש להזינה במדויק וכהלכה, לרבות השלמת כל הפרטים המסומנים כשדות חובה בכוכבית או באופן אחר בהליך ההזמנה. הזמנה אשר תכלול פרטי הזמנה חסרים או שגויים, או אשר לא הוזנה ו/או נקלטה כראוי, לא תחייב את אלדן (אף אם מקור הפגם אינו המשתמש ו/או נובע מתקלה טכנית באתר).

  עם ביצוע ההזמנה, תישלח למשתמש הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסופק על ידו בפרטי ההזמנה, הכוללת את אחד מהבאים:

  (1) שובר הזמנה המאשר את ביצוע ההזמנה ופרטיה ("אישור ההזמנה")

  (2) הודעה המציינת כי ההזמנה עודנה עומדת ומותנית באישור נוסף של אלדן.

  עם קבלת אישור ההזמנה על ידי המשתמש, אלדן תהא מחויבת לספק למשתמש כלי רכב מתוך קבוצת הרכב הרלוונטית. עם זאת אלדן אינה מתחייבת לספק למשתמש כלי רכב ספציפי מתוך קבוצת הרכב האמורה, ואלדן שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין דגמי רכבים דומים לאלה שהוזמנו. תמונות כלי הרכב המוצגות באתר עבור כל קבוצת רכב הנן להמחשה בלבד.

  מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה לא תחייב את אלדן בכל דרך שהיא.

  כל ההשכרות הנן ותהיינה כפופות לתנאי ההשכרה ("תנאי ההשכרה") ולתנאים הקבועים בהסכם הסטנדרטי של אלדן אשר ייחתם על ידי המשתמש במעמד איסוף כלי הרכב (לרבות תנאי השכירות המצורפים לו [להוסיף כאן קישור לעלון]) (להלן ״תנאי השכירות המלאים״, וביחד עם תנאי ההשכרה: "ההסכם הסטנדרטי").

  ככל והמשתמש מעוניין בהשכרת כלי רכב מחוץ לישראל עליו ללחוץ על לשונית ״השכרת רכב בחו״ל״ בעמוד השכרת רכב ובלחיצה זו הוא יופנה לאתר השכרת הרכב של חברת rentalcars.com המופעל על ידה ובאחריותה.

  תוספות

  האתר מציע למשתמשים מגוון של תוספות להשכרת כלי הרכב לרבות, אך לא רק: כיסאות תינוק (לגילאים 1-3, משקל מקסימלי 18 ק"ג), בוסטרים (לגילאים 4-8, משקל מינימלי 18 ק"ג), תוספת נהג נוסף, ביטול השתתפות עצמית, כיסוי שמשות, iPad וכו' ("התוספות").

  תשלום בגין התוספות יבוצע באתר או בדלפק ההשכרה או ישירות לצד השלישי המספק את השירות הרלוונטי (כמצוין במסגרת הליך ההזמנה). מובהר, כי תוספות אשר אינן מסופקות ישירות על ידי אלדן כפופות לתנאי השימוש של הצד השלישי הרלוונטי המספק תוספות אלה ואלדן אינה אחראית להן. במקרה של נזק ו/או אובדן לתוספת, אלדן תגבה פיצוי בגין הנזק או האובדן בהתאם להוראות ההסכם הסטנדרטי (או תנאי השימוש של הצד השלישי הרלוונטי).

  כיסוי נזקים

  האתר מציע למשתמשים אפשרויות כיסוי נזקים כמפורט בתנאי השכירות המלאים. למידע נוסף על המשתמש לעיין בתנאי השכירות המלאים.

  תשלום ואיסוף

  העלות המשוערת בגין השכרת כלי הרכב הנה העלות המצוינת באתר בעת ביצוע ההזמנה, אשר איננה מהווה את העלות הסופית למשתמש, אלא רק עלות משוערת המבוססת על נתוני ההשכרה בעת ביצוע ההזמנה. העלות הסופית כפופה לכל שינוי, תיקון או הוספה בנתוני ההשכרה, לרבות אך לא רק קיצור או הארכת תקופת ההשכרה, שינוי מקום ומועד איסוף/החזרת כלי הרכב, רכישת תוספות וכו'.

  במהלך תהליך ההזמנה תינתן למשתמש אפשרות לראות את העלות המשוערת בגין השכרת כלי הרכב הרלוונטי במטבעות שונים. הצגת העלות המשוערת במטבעות שונים מובאת לנוחות המשתמש בלבד, כאשר ההמרה מתבצעת בהתאם לשער היציג האחרון אשר פורסם על ידי בנק ישראל והידוע באותה העת. על אף האמור, מובהר בזאת כי התשלום בפועל יתבצע אך ורק במטבע אשר ייבחר באופן אוטומטי על ידי המערכת בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של המשתמש. לדוגמא, ככל שהמשתמש מבצע את ההזמנה בישראל, התשלום בגין ההזמנה יתבצע בשקלים חדשים בלבד. 

  במסגרת הליך ביצוע ההזמנה יוקנו לשוכר מספר אפשרויות תשלום: תשלום מלא או חלקי מראש דרך האתר או תשלום בדלפק אלדן בעת השכרת הרכב. במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אלדן, לא ניתן יהיה לשלם באופן מלא עבור ההשכרה בעת השכרת הרכב, והשוכר יידרש לשלם עבור ההזמנה כולה או חלקה בעת ביצועה. יצויין, כי עלות ההשכרה המשוערת עשויה להשתנות בהתאם לשיטת התשלום בו יבחר השוכר. כל תשלום שיתבצע בקשר עם האמור לעיל יתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסלוק אותו באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל והינו כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי. אלדן לא תכבד אמצעי תשלום אחרים לרבות מזומן.

  על השוכר לאסוף את כלי הרכב במועד הנקבע לאיסוף ולא יאוחר משעתיים ממועד זה. אחרת, אלדן אינה מתחייבת לשמור את כלי הרכב המוזמן לשוכר. מובהר, כי בחודשי הקיץ, חגי ישראל ותקופת חג המולד, על השוכר לאסוף את כלי הרכב לא יאוחר משעה מהמועד הקבוע לאיסוף. אחרת, אלדן אינה מתחייבת לשמור את כלי הרכב המוזמן לשוכר.

  בעת איסוף כלי הרכב, על המשתמש להציג רישיון נהיגה תקף, תעודת זהות וכרטיס אשראי תקף על שמו, אשר חייב להיות אותו כרטיס אשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה. בכפוף לאישור חברת האשראי, כרטיס אשראי זה ישמש כבטוחה לכל תשלום אשר המשתמש יהיה חייב בו לאלדן בהתאם להסכם הסטנדרטי, וזאת עד לגובה הסכום שיימסר לשוכר במעמד ההשכרה אשר יישקף את עלות ההשכרה בתוספת 3,500 ₪ (להלן: "הבטוחה") ובטוחה זו תחודש מעת לעת. על המשתמש לוודא מראש, כי בכרטיס האשראי קיימת מסגרת אשראי מספקת לשם העמדת הבטוחה. מובהר בזאת, כי על מנת לממש את ההזמנה פרטי כרטיס האשראי אשר באמצעותם בוצעה ההזמנה חייבים להיות זהים לאלה של הנהג אשר ינהג ברכב.

  מובהר כי תקופת ההשכרה המינימלית הנה 24 שעות, כל משתמש אשר ישכור את כלי רכב לתקופה הקצרה מ- 24 שעות יחויב בכל מקרה ביחס לתקופה של 24 שעות. בנוסף, אלדן תהיה רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי השכרה מסוימת תהיה כפופה לתקופת שכירות מינימלית ארוכה יותר.

  מובהר בזאת, כי התשלומים בגין ההשכרה לא יכסו חיובים שונים בקשר עם ההשכרה בהתאם לקבוע בהסכם הסטנדרטי (כגון דמי השתתפות עצמית (אם רלוונטי), חיובי דוחות חניה ותנועה, שימוש בכבישי אגרה או נתיבים מהירים, דלק, דמי חריגת קילומטרים, דמי שירות/טיפול וכו').

  המחירים הם כפי שהם מוצגים בעת ההזמנה, ואלא אם צוין אחרת, כוללים מע"מ. מידע נוסף ניתן למצוא בתנאי ההשכרה. כל תשלום אשר לא ישולם על ידי המשתמש במלואו ו/או במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשיעור החל מעת לעת על חריגות אשראי חוזר דביטורי בשקלים בבנק לאומי לישראל בע"מ על משיכות יתר לא מאושרות, אשר יחושב ממועד החיוב ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף, המשתמש יחויב על ידי אלדן בהוצאות גבייה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, כפי שתישא בהם אלדן.

  ביטול ועדכון הזמנות

  המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה כדלקמן: (א) באמצעות השלמת "טופס ביטול הזמנה" ; (ב) באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני ל: cancelorder@eldan.co.il; (ג) באמצעות פניה טלפונית ל: 3003*.; או (ד) באמצעות פניה בפקס ל: 077-7613889. על כל הודעת ביטול כאמור להיעשות תוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ולפחות 2 ימי עבודה לפני מועד איסוף הרכב. אלדן תשלח למשתמש אישור על ביטול ההזמנה  תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הביטול של המשתמש. במקרה של ביטול במסגרת הזמן האמורה לעיל אלדן תהיה רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בסך 5% מעלות ההשכרה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) באמצעות כרטיס האשראי אשר המשתמש סיפק לצורך ההזמנה. על אף האמור לעיל אלדן תהיה רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בסך של עד 150 ₪ במקרים הבאים: (א) במקרה של ביטול שנעשה שלא במסגרת המועדים הקבועים לעיל; או (ב) במקרה של אי הגעת המשתמש לאיסוף הרכב במועד האיסוף שנקבע (“No Show”); או (ג) במקרה בו המשתמש הגיע לאסוף את הרכב אך לא עמד בתנאים המוקדמים הנדרשים לשכור את הרכב בהתאם לתנאים אלה או תנאי השכירות המלאים [להוסיף כאן קישור לעלון] (לדוגמא במקרה בו למשתמש אין מסגרת אשראי מספקת או לא מציג רשיון נהיגה תקף). דמי הביטול ייגבו ביחס לכל רכב שהוזמן, בכפוף להוראות כל דין. על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול הזמנה לכלי רכב מסוג מיני-קומפקט, בינוני או משפחתי, המשתמש לא יחויב בדמי טיפול ובלבד שהודעת הביטול תימסר לאלדן לפחות יום עבודה אחד לפני מועד איסוף הרכב שנקבע. בכל מקרה אחר, יחויב המשתמש בדמי ביטול בהתאם לאמור לעיל.

  משתמש אשר מעוניין לעדכן את פרטי ההשכרה שלו (לרבות מועדי ההשכרה, סוג הרכב, תוספות, מקום איסוף/החזרת הרכב, כיסוי נזקים וכו') רשאי לעשות כן על ידי מילוי "טופס עדכון הזמנה" או באמצעות פנייה טלפונית לאלדן ב- 3003*.. נציג מטעם אלדן יצור קשר עם המשתמש תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת בקשת המשתמש בכדי לאשר אם עדכון כאמור הינו מוסכם על אלדן ואם עדכון זה משפיע, מכל סיבה שהיא, על עלות ההשכרה. אם אלדן אינה מאשרת את הבקשה לעדכון תנאי ההזמנה, מכל סיבה שהיא, תנאי ההזמנה המקוריים יישארו בתוקף במלואם. אם המשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו (בשל אי אישור בקשת עדכון ההזמנה או משום שהמשתמש אינו מסכים לעלות ההשכרה העדכנית), המשתמש רשאי לעשות כן בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת לעיל ואלדן תהיה רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בהתאם למועד הביטול האמור לעיל. בכל מקרה, למען הסר ספק, עדכון ההזמנה ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור הזמנה מעודכן מאלדן. "טופס עדכון הזמנה" הכולל פרטי הזמנה חסרים או שגויים או אשר לא הוזן ו/או נקלט כראוי לא יחייב את אלדן (אף אם מקור השגיאה אינו המשתמש ו/או נובע מתקלה טכנית באתר).

  מובהר בזאת כי כל עדכון לפרטי ההזמנה (לרבות תאריכים, סוג הרכב, מקום איסוף/החזרת הרכב, תוספות, כיסוי נזקים וכו') עשוי לשנות את העלות המשוערת של ההשכרה, ובנסיבות אלה אלדן לא תהיה מחויבת לתמחור שהופיע במסגרת הליך ההזמנה הראשוני, לרבות מחירי תוספות וכיסוי נזקים.

  אם לאחר קבלת אישור הזמנה, מכל סיבה שהיא, הרכב ו/או כל תוספת הכלולה בהזמנה אינם זמינים, אלדן תציע למשתמש רכב ו/או תוספת חלופית המקבילים לאלו שהזמין המשתמש (אם ישנם). אם המשתמש בחר שלא לשכור את הרכב ו/או התוספת החלופית, ההזמנה תבוטל ואלדן תשיב למשתמש את מלוא הסכום אשר שולם על ידו ללא דמי ביטול. מובהר כי במקרה זה התרופה היחידה שתעמוד למשתמש תהא השבת התשלום ששילם כאמור והמשתמש לא יהיה זכאי והוא מוותר בזאת על כל טענות או תביעות להפסדים, עלויות, נזקים וכו' לרבות נזקים ישירים ועקיפים.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלדן שומרת לעצמה את הזכות לא לכבד ו/או לבטל הזמנות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרים הבאים: (1) חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיובים הרלוונטיים ו/או כרטיס האשראי בו נעשה שימוש עבור ההזמנה חסום או מוגבל בכל דרך שהיא; (2) המשתמש סיפק מידע שגוי או בתרמית או שההזמנה בוצעה על ידי צד שלישי המתחזה למשתמש; (3) המשתמש ביצע או מנסה לבצע מעשה בלתי חוקי באמצעות האתר או שהמשתמש מאפשר, משדל, מסייע או מעודד ביצוע מעשה בלתי חוקי; (4) המשתמש ביצע פעולה או מחדל אשר גורם או עשוי לגרום נזק לאלדן או לצדדים שלישיים; (5) המשתמש הפר את תנאי השימוש, תנאי ההשכרה, ההסכם הסטנדרטי ו/או כל הסכם אחר עם אלדן או מי מטעמה; (6) מתברר כי נעשתה טעות סופר או טעות טכנית ברכיבי ההזמנה בקשר עם כלי הרכב (לרבות סוגו), תוספות, כיסוי נזקים, מחירים, תנאי תשלום וכו'; (7) במקרה של קריסת השרת או המערכת המפעילה את האתר; ו/או (8) במקרה של כוח עליון, כגון פעולות מלחמה, טרור, עוינות או נסיבות אחרות אשר אינן בשליטת אלדן, ואשר מונעות או עשויות באופן סביר למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ו/או כיבוד ההזמנה.

  מועדון VIP Gold

  משתמש אשר שכר כלי רכב מאלדן (מכל קבוצת רכב) לפחות שבע פעמים בשנה קלנדארית עשוי לקבל מעמד של לקוח VIP Gold באמצעות הרשמה למועדון תחת לשונית "מועדון VIP Gold" בהליך ההזמנה. לקוחות VIP Gold נהנים מההטבות הבאות:

  • צ'ק-אין מהיר וקל באמצעות דלפק נפרד בשדה התעופה.
  • שדרוג חינם לכלי רכב (עד קבוצת רכב F).

  אלדן שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמש ממועדון VIP Gold במקרה שהמשתמש מפסיק לעמוד בתנאי החברות במועדון כמתואר לעיל.

  בעת ביצוע הזמנה, על המשתמש להזין את הפרטים הדרושים בהליך ההזמנה על מנת ליהנות מההטבות בגין היותו חבר מועדון VIP Gold.

  ככל שמשתמש נתקל בבעיה בזיהוי כלקוח VIP Gold, עליו לפנות לאלדן בטלפון 3003*.

  ליסינג תפעולי ופרטי

  ליסינג תפעולי

  אלדן הינה מחברות הליסינג המובילות בישראל ומציעה ללקוחותיה שירותי ליסינג תפעולי מלאים. ככל והנכם מעוניינים בשירותים אלה נא השאירו פרטיכם תחת לשונית ״ליסינג תפעולי״ וגורם מטעם אלדן יצור איתכם קשר.

  ליסינג פרטי

  בנוסף, מציעה אלדן ללקוחותיה כלי רכב לחכירה בשיטת הליסינג הפרטי. במסגרת עסקה זו מקבל הלקוח רכב חדש לשימושו לתקופה מוגדרת בתוספת שירותים נלווים. במסגרת עסקה זו נדרש הלקוח בתשלום מקדמה ובתשלום דמי חכירה חודשיים למשך תקופת החכירה האמורה. עסקת הליסינג הפרטי כוללת מכסת ק״מ שנתית המוגדרת בהסכם הליסינג אשר החריגה מהם תחויב בדמי חריגת קילומטרים בהתאם למוסכם עם אלדן במסגרת הסכם החכירה כתלות בסוג הרכב.

  מובהר כי המחירים המופיעים באתר הינם כוללים מע״מ כאשר דמי החכירה החודשיים יהיו צמודים למדד ואינם כוללים אגרת רישוי.

  כל התייחסות ל"מחירון היבואן" מתייחסת למחירון היבואן כולל מע"מ (לא כולל אגרת רישוי). המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים בשוק הרכב לרבות במחירון היבואן.

  לפרטים נוספים המשתמשים רשאים להשאיר את פרטיהם תחת הלשונית ״צרו איתי קשר״ ומי מטעם אלדן יצור עם המשתמש קשר.

  אזור אישי - בעלי תפקידים

  במסגרת השימוש באתר אלדן מאפשר לבעלי תפקידים מוגדרים אצל לקוחותיה העסקיים (בין אם בליסינג תפעולי או בהשכרה העסקית או בליסינג פרטי) לקבל מידע מקיף ביחס לכלי הרכב המוחכרים והמושכרים על ידם וזאת לשם מטרת ניהול צי הרכב על ידם באופן יעיל ומיטבי. על מנת לעשות כן יש להעביר את פרטי בעל התפקיד לאלדן על מנת שפרטיו יוקמו במערכותיה. לאחר שפרטיו יוקמו יהיה עליו ללחוץ על הכפתור הייעודי לכך באתר ולהתחבר באמצעות ח.פ. או ע.מ או ת"ז, מס׳ טלפון נייד תוך ביצוע אימות באמצעות מסרון שיתקבל בטלפון הנייד שהוגדר. לאחר שבעל התפקיד יוקם במערכת יהיה באפשרותו להוסיף משתמשים נוספים וזאת אך ורק ככל והם נדרשים להרשאה זו לשם ביצוע עבודתם.

  ידוע לבעל התפקיד שבמסגרת שימושו באזור האישי האמור הוא יצפה במידע ביחס לעובדים או צדדים שלישיים אחרים המשתמשים בכלי הרכב במסגרת עסקת הליסינג או ההשכרה (להלן: ״המשתמשים״) לרבות מספרי תעודות זהות שלהם, שמם, מספר רישיון נהיגה ותוקפו, לרבות מסמכים במסגרתם יופיעו פרטים אלה ו/או כל מידע נוסף כפי שעשוי להיות מעת לעת לשם ייעול ומתן שירות מיטבי. בעצם שימושו של בעל התפקיד במערכת האמורה מאשר הוא שהוא קיבל את מלוא ההסכמות הנדרשות מאותם משתמשים על מנת לראות, לקבל ולעשות שימוש בפרטיהם ולא תעמוד לו או למשתמשים כל טענה כאילו אלדן פגעה בזכויות המשתמשים לפרטיות כאמור.

  מובהר בזאת כי הוראות מדיניות הפרטיות של אלדן תחולנה במלואם ביחס למידע אשר מצוי באזור האישי.

  באחריות בעל התפקיד האמור לוודא כי רק למורשי הגישה מטעמו מוקנית גישה לאזור האישי ובאחריותו לבטל ההרשאות שהמעיד ככל ומי מבעלי ההרשאה מסיים את תפקידו בתאגיד או עובר לתפקיד אחר במסגרתו אינו רשאי לראות את המידע המצוי באזור האישי. באחריות לקוחות אלדן עצמם לעדכן את אלדן ככל ובעל התפקיד עצמו ממסים את תפקידו או מוחלף כך שהרשאתו תתבטל.

  הלקוח, בעל התפקיד וכל בעל הרשאה מטעמו ישמרו על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע אשר הם עשויים להיחשף אליו באזור האישי האמור לרבות מידע אודות אלדן, הוראות ההסכם, הצעות מחיר, שיטות עבודה וכיוב׳ (להלן: ״המידע״). הלקוח, בעל התפקיד וכל בעל הרשאה מטעמו לא יגלו את המידע לצד שלישי כלשהו, לרבות באמצעות שכפול, העתקה, צילום ו/או תדפיס, למעט לעובדיו או נותני שירותים מטעמו הנדרשים לדעת את המידע לצורך ההתקשרות בין הצדדים ובלבד שהינם מחויבים בהתחייבות לסודיות בהיקף שאינו פחות מההיקף הקבוע לעיל. ההתחייבויות האמורות לא יחולו ביחס למידע המצוי בנחלת הכלל או שנדרש לגלותו על פי כל דין או שהיה כבר ידוע לגורם שנחשף למידע כאמור.

  מבלי לגרוע מהאמור ביתר תאני אתר זה אלדן עושה את מירב המאמצים כי המידע המופיע באזור האישי האמור יהיה מעודכן בכל עת ואולם יתכנו טעויות ואי דיוקים ואלדן לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עשוי להיגרם למאן דהוא בקשר עם כך.

  ככל ובמסגרת האזור האישי האמור יועבר הלקוח לאתרים של צדדים שלישיים לרבות אתר ההשכרה של קבוצת אנטרפרייז, השימוש באתרים אלה נעשה על ידי הלקוח ומי מטעמו על אחריותם הבלעדית ואלדן אינה צד לכך.

  שימוש באתר ובחומרים

  המשתמש יעשה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמטרות חוקיות בלבד, ונאסר עליו לעשות שימוש באתר בדרכים הבאות (ביחד ולחוד, "שימוש אסור"): (1) הפצה, שיווק או קידום מכירות; (2) הטמעת לינקים באתר ללא אישור אלדן מראש ובכתב; (3) ביצוע הזמנות הכוללות פרטים שגויים באופן חלקי או מלא; (4) ביצוע שינויים באתר ובחומרים הכלולים בו או ניסיון לעשות כן; (5) שיבוש ו/או התערבות בגישה לאתר, לרבות ברכיבים, שרתים וחיבורי הרשת לאתר או ניסיון להפריע לשימוש של משתמשים אחרים באתר; (6) בקשה או ניסיון באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור את המידע; (7) הסוואה של מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; (8) שימוש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; (9) בניגוד לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; (10) בכל דרך שיש בה כדי להפר, לפגוע או לנסות להפר או לפגוע בכל זכות של אלדן או צד שלישי; (11) כל פעולה שיש בה כדי להזיק, להשפיל ו/או להשמיץ אחרים או לפגוע בשמם הטוב; (12) בכל דרך שהינה בניגוד לכל חוק או צו של רשות מוסמכת או צו שיפוטי; ו/או (13) שימוש אשר מפר את תנאי השימוש.

  אלדן שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להגביל בכל עת את השימוש באתר על ידי משתמש אשר עושה שימוש אסור באתר כמתואר לעיל, מבלי לגרוע מזכותה של אלדן למצות כל תרופה בדין העומדת לרשותה וללא התראה מוקדמת. בנוסף, אלדן תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגלות את זהות המשתמש אשר עושה שימוש אסור באתר ולשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי בקשר עם האמור.

  זחלני רשת (“Web Crawlers”)

  האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ושימוש של תוכנות אוטומטיות (הידועות גם כ"רובוטי חיפוש" או "זחלני רשת") לצורך גישה לאתר והורדת כמויות אדירות של מידע אסורה באופן מפורש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שזהו תנאי לגישה לאתר ומתחייב שלא להפעיל טכנולוגיה מסוג זה לצורך גישה לאתר. שימוש בתוכנה מסוג זה מהווה עילה עבור אלדן לחסימת גישת המשתמש לאתר.

  בנוסף האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. אלדן אינה נושאת בכל אחריות לתכנים, מוצרים, שירותים או פרטים אחרים המופיעים באתרים אלו ולנהלי שמירת מידע או המדיניות הרלוונטית של אותם אתרים. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים, שימוש באתרים אחרים או בשירותים המוצעים באתרים אלה הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

  אבטחת מידע

  אלדן משקיעה משאבים ונוקטת באמצעי זהירות מגוונים על מנת למנוע פריצה למחשבי האתר ו/או מאגרי המידע שלה לשם מניעת פגיעה בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אלדן אינה יכולה לאבטח לחלוטין את מחשביה ו/או את מאגרי המידע באתר מגישה בלתי חוקית ושימוש אסור במידע. לפיכך, בעצם השימוש באתר, המשתמשים מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה נגד אלדן ו/או מי מטעמה כתוצאה מגישה בלתי חוקית, ככל שתיעשה, לאתר כמתואר לעיל ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מהגישה בלתי מורשית שנעשתה לאתר.

  הגבלת אחריות

  על אף שאלדן עושה מאמצים מסחריים סבירים להכין ולספק את השירותים והחומרים המוצגים באתר, אלדן או מי מטעמה ו/או גופים הקשורים אליה לא יישאו באחריות או חבות ביחס לכל תקלה או אי יכולת לספק שירות כלשהו כתוצאה מכל אירוע, תנאי או נסיבה אשר אינם בשליטתה הסבירה של אלדן. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו, מוצעים וניתנים לשימוש כמו שהם (“as-is”) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, תאימות, אבטחה או דיוק, אי-הפרה וכיוצא באלה, ולרבות בכל הנוגע לזמן וביצועים.

  לאור זאת, שום דבר המצוין באתר או בתנאי השימוש אין בו כדי לשקף מצג או התחייבות מצד אלדן באשר לאמינות, נכונות, עדכניות ודיוק בכל הנוגע למידע, תוכן, פריטים, קישורים ו/או גרפיקה של האתר לכל מטרה. על אף שאלדן עושה מאמצעים סבירים על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה מעודכן ונכון ככל האפשר, האתר עשוי לכלול אי דיוקים מסוימים, חוסרים או טעויות. לאור זאת השימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו הנה באחריות הבלעדיות של המשתמש.

  אלדן עומלת לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או ללא הפסקות, תקלות, ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יהיה חסין בפני גישה בלתי מורשית למחשבי אלדן, נזק או קריסה, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת ומערכות של אלדן או של ספקיה באופן שישפיע על הפעילות הרגילה של האתר.

  אלדן, גופים קשורים אליה ובעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם מעת לעת לא יישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, מקרי או מיוחד (לרבות אובדן רווח), פיצויים לדוגמא, פיצויים עונשיים ו/או כל הוצאה אשר נגרמה למשתמש או מי מטעמו או לרכושו, בין באופן ישיר או עקיף, בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, בגין הפרת חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים, לרבות מקרים בהם הזמנה ו/או ביטולה ו/או עדכון של אותה הזמנה לא נקלטו ו/או לא התאפשרו מכל סיבה שהיא והכל בכפוף לכל דין.

  שיפוי

  בעצם השימוש באתר, המשתמש מתחייב להגן על אלדן, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את אלדן, גופים קשורים אליה ובעלי מניותיהם, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, חיוב או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט סבירות, עקב שימוש המשתמש באתר ו/או בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד אלדן ו/או מי מטעמה, על ידי המשתמש או מי מטעמו או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש באתר.

  שונות

  הדין החל על תנאי שימוש אלה לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הנו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש.

  אלדן עשויה לסרב לקבל תשלומים במזומן בהתאם לנהליה מעת לעת.

  הימנעות של אלדן לממש ו/או לאכוף תניה או זכות הקיימות בתנאי שימוש אלה לא תגרע מזכותה של אלדן לממש ו/או לאכוף תניה או זכות אלו בעתיד ולא תיחשב בכל מקרה כויתור מצד אלדן על תניה או זכות אלו.

  במידה ואלדן תחליט לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של אלדן בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת של תנאי השימוש.

  אם ייקבע כי תניה כלשהי אינה אכיפה, תניה זו תצומצם או תימחק באופן המינימלי האפשרי, כך שיתר התניות יישארו בתוקף מלא.

  בתנאי שימוש אלה שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות בתנאי שימוש זה מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

  הכותרות בתנאי השימוש הנן לנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תניה מתנאי שימוש אלה.

  בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בתנאי ההשכרה, האמור בתנאי ההשכרה יגבר. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בהסכם הסטנדרטי, האמור בהסכם הסטנדרטי יגבר. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בתנאי הסכם המכר, האמור בתנאי הסכם המכר יגבר.

  הסכומים המפורטים בתנאי השימוש כוללים מע״מ.

  כל סכום הנקוב בכל מטבע בתנאי השימוש יומר למטבע באמצעותו מתבצע התשלום, בהתאם לשער היציג האחרון אשר פורסם על ידי בנק ישראל והידוע ואשר היה ידוע במועד המסירה הראשונית של הרכב.  בכל מקרה של תשלום באמצעות כרטיס שאינו בינלאומי או כרטיס "אמריקן אקספרס", תשלום זה יחויב בדולר אמריקאי או בשקלים חדשים, בהתאם לשער היציג האחרון כאמור, גם אם המחירים ו/או עלות ההשכרה המשוערת מוצגים במטבע אחר.

  תנאי השימוש (לרבות כל מסמך שתנאי השימוש מתייחסים אליהם) מכילים את כל התנאים הנוגעים לשימוש באתר.