השכרות בישראל


תנאי השכרת רכב

גיל

גיל מינימלי להשכרה – 24


רישיון נהיגה

נהג הרכב השכור חייב להיות בעל רישיון נהיגה מהסוג החדש אשר מותאם לתקינה האירופאית, בר תוקף לשנתיים. הרישיון חייב להתאים לדרישות הרכב השכור. רק בעל הרישיון המוזכר בהסכם עם חברת "אלדן" מורשה לנהוג ברכב.


ביטוח

הרכב מבוטח על פי חוקי מדינת ישראל.

כלי הרכב מבוטח בביטוח חובה על פי דין ובביטוח צד ג' בחברת ביטוח בפוליסת ביטוח אשר תנאיה אינם נופלים מתנאי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי הרכוש הסטנדרטיים, אשר בהעתק מתנאים אלו ניתן לעיין בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש (ולא בביטוח מקיף).

במסגרת הביטוח ישנה השתתפות עצמית בסכום של (2000₪ - 4950 ₪ לא כולל מע"מ) בהתאם לקבוצת הרכב .

למען הסר ספק מובהר בזה כי השתתפות העצמית תיגבה בגין כל מוקד נזק בנפרד" (מוקד נזק הינו אירוע תאונתי).

כמו כן, הביטוח אינו מכסה נזק למרכב התחתון של הרכב והצמיגים. השוכר נושא באחריות מלאה לנזקים לחלקים הנ"ל.

הביטוח אינו חל על חפצים אישיים ותקף אך ורק בתוך גבולות מדינת ישראל.


פיקדון

בעת לקיחת הרכב השוכר מתבקש להציג כרטיס אשראי על שמו בלבד. בכפוף לאישור חברת האשראי, כרטיס אשראי זה ישמש כבטוחה לכל סכום אשר השוכר יהיה חייב לאלדן בקשר עם השכרת הרכב בסכום שיקבע על ידי אלדן במעמד השכרת הרכב ולא יפחת מ 3,500 ₪. החיוב הסופי יבוצע בתום תקופת ההשכרה.


דמי שירות שדה תעופה

ייגבה במקרה של לקיחת הרכב או החזרתו בשדה התעופה.


תקופת השכרה מינימאלית

תקופת ההשכרה המינימאלית הינה בת 24 שעות. איחור בהחזרה יחויב כמפורט:

(א) למעלה משעה ועד שעתיים - 50% מהעלות היומית

(ב) מעל שעתיים ועד שלוש שעות - 75% מהעלות היומית

(ג) מעל שלוש שעות ועד יום - 100% מהעלות היומית


הארכת תקופת ההשכרה

הארכת תקופת ההשכרה היא לפי מחירון התקף להזמנה.


ביטול הזמנה

במקרה של ביטול ההזמנה יחויב השוכר בדמי ביטול בסך 25$ + מע"מ אלא אם הודיע על הביטול לאלדן למעלה מ 48 שעות לפני תחילת השכירות המתוכננת


דלק

אינו כלול במחיר. אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא.

במידה ומיכל הדלק יוחזר ריק או מלא באופן חלקי, תחול תוספת בגין דמי תדלוק.


ק"מ

    בהזמנת יום/יומיים המחיר כולל 250 ק"מ.
    בהזמנת 3-25 ימים ההשכרה כוללת ק"מ חופשי.
    בהזמנת 26 ימים ומעלה, ההשכרה כוללת 3000 ק"מ.
    בהזמנת רכב חשמלי מקטגוריה FE מחיר כולל 100 ק"מ ליום לכל תקופות ההשכרה.

אחזקה

המחירים כוללים אחזקת הרכב ושמן.


בטיחות

עפ"י חוק, חובה על הנהג ועל כל נוסעי הרכב לחגור חגורות בטיחות בזמן נסיעה.

תינוקות וילדים חייבים לשבת במושב בטיחות המתאים לגילם ומשקלם.

ילדים מתחת לגיל 14 חייבים לשבת במושב האחורי בזמן הנסיעה.


תקלות

במידה ונתקלת בתקלה, ניתן ליצור קשר עם סניפנו בשדה התעופה בן גוריון.

סניף זה פתוח בכל שעות היממה – 7 ימים בשבוע. מספר הטלפון בסניף: 3003* (03-9773400).


עבירות תנועה

שוכר הרכב אחראי לכל דוחות חניה / דוחות תנועה בתקופת ההשכרה.

במידה והשוכר אינו משלם את הדוחות, בנוסף לסכומם, ייגבו דמי טיפול ע"י אלדן.


דמי שינוע

שוכר אשר ישכור רכב שיימסר באילת ויוחזר לאחד מסניפי אלדן (ולא יוחזר באילת),

או ישכור (באחד מסניפי אלדן ) ויוחזר באילת ל- 1- 2 ימים (כולל) לכל הקטגוריות, יחויב בתוספת DOFF בסך – 700 ₪.

בשכירות משלושה (3) ימים ומעלה לכל הקטגוריות, אין תוספת.

הנ"ל מתייחס לתקופת H.S ו-L.S כאחד.


מדיניות מחירים

העלות המשוערת בגין הזמנת והשכרת הרכב/ים הינה המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. עלות משוערת זו איננה מהווה את העלות הסופית לשוכר, אלא עלות משוערת בהתאם לנתוני ההשכרה בעת ההזמנה והינה כפופה לכל שינוי, תיקון ותוספת בנתוני ההשכרה, לרבות שינוי מיקום ומועד האיסוף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלדן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הרכבים, גם ללא הודעה מראש.


כביש אגרה

המחירים אינם כוללים תשלום בגין שימוש בכביש אגרה. נסיעה בכבישי אגרה תחויב בתשלום בעבור הנסיעה בפועל על פי מחירון בעל הזיכיון לפי תעריף "לקוח מזדמן" ובתוספת דמי טיפול לפי המחירון המוצג בסניפי ההשכרה.
למיטב ידיעת המשכירה, לשוכרים אפשרות להתקשר ישירות עם מפעילת כביש האגרה בכפוף לכללי מפעילת כביש האגרה ולתנאי ההתקשרות הנוהגים אצלה. אין באמור כדי להוות המלצה להתקשרות ישירה. ככל שהלקוח יפר את התחייבויותיו כלפי מפעילת כביש האגרה, יישא הלקוח בכל החיובים, הקנסות והוצאות המשפט שתידרש המשכירה לשלם למפעילת כביש האגרה, בתוספת דמי טיפול.

בחזרה לעמוד השכרת רכב