השכרות בישראל


תנאי השכרת רכב

להלן תנאי ההשכרה העיקריים המסדירים את ההזמנה וההשכרה של כלי רכב ("הרכב") של חברת אלדן תחבורה בע"מ ("אלדן") על ידי שוכר ("השוכר"). מובהר בזאת, כי כל השכרה תהיה כפופה כמו כן לתנאים הקבועים בהסכם ההשכרה הסטנדרטי של אלדן, אשר ייחתם על ידי השוכר בעת איסוף הרכב (כולל תנאי ההשכרה המצורפים אליו) ("ההסכם הסטנדרטי").


גיל

גיל מינימלי להשכרה – 24, אלא אם נרכש כיסוי נזקים מתאים לנהגים צעירים יותר ובלבד שיהיו לפחות בגיל 21.


רישיון נהיגה

נהג הרכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה מהסוג החדש אשר מותאם לתקינה האירופאית, ואשר הינו בר תוקף לשנה לפחות מכניסת השוכר לישראל. הרישיון חייב להתאים לסוג הרכב השכור. רק נהג בעל רישיון תקף, בעל שנתיים ותק לפחות, הנוכח בעת איסוף הרכב, ואשר שמו מצוין בהסכם הסטנדרטי, מורשה לנהוג ברכב.


כיסוי נזקים

הרכב מבוטח על פי חוקי מדינת ישראל.

הרכב מבוטח בביטוח חובה על פי דין ובביטוח צד ג' על ידי חברת ביטוח בפוליסת ביטוח אשר תנאיה אינם נופלים מתנאי ביטוח אחריות כלפי צד ג' בשל נזקי הרכוש הסטנדרטיים, אשר בהעתק מתנאים אלו ניתן לעיין בביטוח אחריות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש יובהר כי הרכב אינו מבוטח בביטוח מקיף.


כל השוכרים מחויבים לרכוש ביטוח חובה שמחירו נקוב על גבי ההסכם הסטנדרטי.

שוכרים נדרשים כמו כן לרכוש כיסוי מקיף המעניק לשוכר, בכפוף להוראות תנאי שכירות אלה ותנאי ההסכם הסטנדרטי, פטור מתשלום נזקים תאונתיים לרכב עצמו או לצד ג' בהיקף המכוסה על פי הפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב פרטיים ומסחריים עד 4 טון (להלן: "כיסוי מקיף"). שוכרים אשר בבעלותם כרטיס אשראי זר אשר ניתן באמצעותו ליהנות מכיסוי מקיף זהה לזה שניתן על ידי אלדן רשאים להפעיל את הכיסוי המקיף הנ"ל (ככל שניתן) ואולם, בנסיבות אלה באחריות השוכר להודיע לחברת האשראי על בחירתו כאמור ולוודא את תנאי הכיסוי של חברת האשראי. מובהר בזאת כי בעצם אי רכישת הכיסוי המקיף מאלדן, השוכר, ולא חברת האשראי, הינו האחראי הבלעדי לכל נזק, גניבה או הפסד לרכב או לאביזריו או לכל צד שלישי (לרבות רכושו) וכל ההוצאות הנלוות לכך יחויבו בכרטיס האשראי של השוכר.

בכל מקרה שהשוכר רכש את הכיסוי המקיף ואירע מקרה של גניבה או אובדן או נזק לרכב או לאביזר מאביזריו ו/או נזק שהשוכר ו/או מי מטעמו גרמו לרכב (בין אם בתאונה עצמית או עם צד ג') ו/או לצד ג' או לרכבו או לרכושו האחר של צד ג', יחויב השוכר בתשלום בגין נזקים אלה כמפורט להלן:
(א) אם הנזק האמור עולה על דמי ההשתתפות העצמית בשיעור הסכום הנקוב על גבי ההסכם הסטנדרטי (להלן: "ההשתתפות העצמית") יחויב השוכר בהשתתפות עצמית בלבד. ההשתתפות העצמית תיגבה בגין כל מוקד נזק בנפרד (מוקד נזק הנו אירוע תאונתי). מובהר בזאת כי ההערכה אם הנזק האמור עולה על ההשתתפות העצמית תתבצע על ידי נציג אלדן שאיננו שמאי, על פי מיטב ידיעתו, הכשרתו וניסיונו. (ב) על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו הנזק האמור נגרם בשל תאונה בה היה מעורב צד ג' יחויב השוכר בהשתתפות העצמית ללא תלות בגובה הנזק עצמו. (ג) אם על בסיס הערכת נציג אלדן כאמור הנזק האמור קטן מההשתתפות העצמית (ולא נגרם במסגרת הנסיבות המתוארות בסעיף (ב) לעיל) יחויב השוכר כדלקמן: (א) השוכר יחויב בעלות חלקי הרכב החלופיים (להלן: ״חלפים״) כאשר במסגרת חיוב זה, לא יהנה השוכר מאי אילו הנחות ככל שאלה הוקנו לאלדן על ידי ספק החלפים; וכן (ב) השוכר יחויב בעלות עבודת התיקון על ידי המוסך הרלבנטי בתוספת דמי טיפול בגובה של עד 30% מסך עלות התיקון כאמור. מובהר בזאת, כי ההחלטה אם לרכוש חלפים מקוריים, חליפיים או משומשים ו/או ביחס לבחירת המוסך אשר יבצע את התיקון תהא בשיקול דעתה הבלעדי של אלדן.
על אף האמור לעיל, ככל שאלדן תחליט שלא לבצע את התיקון משיקוליה שלה במהלך תקופת השכירות או עם סיומה, השוכר יחויב בעלויות המפורטות לעיל על בסיס הערכת אלדן או מי מטעמה כאילו שאלדן ביצעה את התיקון. מובהר בזאת כי בנסיבות אלה, הערכת הנזק ועלויות התיקון המפורטות לעיל, תתבצע על ידי נציג אלדן שאיננו שמאי, על פי מיטב ידיעתו, הכשרתו וניסיונו.

הכיסוי לעיל אינו מכסה נזקים למרכב התחתון של הרכב, גג הרכב ,הצמיגים ו/או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש בניגוד לתנאי השימוש הקבועים בהסכם הסטנדרטי ו/או נזקים אחרים המפורטים בהסכם הסטנדרטי והשוכר יישא באחריות מלאה לנזקים אלה.


הכיסוי לא יחול מחוץ לגבולות מדינת ישראל (לרבות שטחי הרשות הפלסטינית).

השוכר יהיה רשאי לרכוש ביטול השתתפות עצמית (EW )בהתאם לתנאים ותעריפים אשר ייקבעו במסגרת הסכם הסטנדרטי. מובהר כי ביטול השתתפות עצמית כולל כיסוי מקיף מטעם אלדן.

אם השוכר ירכוש ביטול השתתפות עצמית אזי יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית ואולם פטור זה לא יפטור את השוכר מאחריותו לתשלום נזקי צד שלישי העולים על גבול הכיסוי המקיף או לתשלומים בהתאם להסכם הסטנדרטי.

מידע נוסף הינו זמין בדלפקי אלדן.

לא יוקנה כל כיסוי נזקים לשימוש ברכב מחוץ לגבולות ישראל ,לרבות טאבה ושטחים הנשלטים על ידי הרשות הפלסטינית.

בעת איסוף הרכב על השוכר לבדוק את הרכב ואביזריו באופן מקיף לאיתור כל נזק קיים.

לא יוקנה כל כיסוי לנזק או אבדן לחפצים אישיים.


הזמנה ותשלום

ניתן לבצע הזמנות להשכרת רכבים באמצעות אתר האינטרנט של אלדן או בטלפון 03-5579000. הזמנות שיבוצעו באמצעות אתר האינטרנט יעשו בהתאם להוראות המפורטות בו בהתאם לתנאי השימוש באתר: http://www.eldan.co.il/common/legal.aspx עם ביצוע ההזמנה, השוכר יקבל אימייל לכתובת האימייל אשר סיפק במסגרת ההזמנה שביצע הכוללת אחד מ: (1) שובר הזמנה המאשר את ההזמנה ואת פרטיה ("אישור ההזמנה" או "השובר"); או (2) הודעה כי ההזמנה עודנה עומדת ומותנית באישור נוסף של אלדן.

שוכרים אשר השלימו את הזמנתם בטלפון יקבלו אישור הזמנה.

עם קבלת אישור ההזמנה על ידי השוכר, אלדן תהיה מחויבת לספק לשוכר רכב מקבוצת הרכבים שבחר השוכר אך אינה מתחייבת לדגם מסוים במסגרת קבוצת הרכבים ואלדן שומרת על זכותה להחליף דגמי רכבים דומים לאלה שהוזמנו. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה לא תחייב את אלדן בכל דרך שהיא.

במסגרת הליך ביצוע ההזמנה יוקנו לשוכר מספר אפשרויות תשלום: תשלום חלקי מראש או תשלום בדלפק אלדן בעת החזרת הרכב. במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעת אלדן, לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשכרה בעת החזרת הרכב, והשוכר יידרש לשלם עבור ההזמנה כולה או חלקה בעת ביצועה. יצויין, כי עלות ההשכרה המשוערת עשויה להשתנות בהתאם לשיטת התשלום בו יבחר השוכר. למרות האמור לעיל, במסגרת ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט של אלדן, התשלום יתאפשר רק בדלפק אלדן בעת החזרת הרכב.

כל תשלום שיתבצע בקשר עם האמור לעיל יתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסלוק אותו באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל והינו כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי. אלדן לא תכבד אמצעי תשלום אחרים מלבד אלו.

בעת איסוף הרכב השוכר מתבקש להציג רישיון נהיגה תקף וכן כרטיס אשראי תקף על שמו בלבד, אשר חייב להיות אותו כרטיס אשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה (כפוף לאישור חברת האשראי). כרטיס אשראי זה ישמש כבטוחה לכל סכום אשר השוכר יהיה חייב לאלדן בקשר עם השכרת הרכב, בסכום שיצוין בהסכם הסטנדרטי ואשר לא יפחת מ 3,500 ₪. ככל שהשוכר בחר להפעיל כיסוי מקיף באמצעות כרטיס אשראי זר בהתאם לאמור לעיל, הסכום המובטח לא יפחת מ 10,000 ₪. על השוכר לוודא מראש, כי בכרטיס האשראי קיימת מסגרת אשראי מספקת לשם העמדת בטוחה זו. מובהר בזאת, כי על מנת לממש את ההזמנה פרטי כרטיס האשראי אשר באמצעותם בוצעה ההזמנה חייבים להיות זהים לאלה של הנהג אשר ינהג ברכב.

מובהר בזאת כי תשלום בגין ההשכרה לא יכסה חיובים שונים בקשר עם ההשכרה בהתאם לקבוע בהסכם הסטנדרטי (כגון דמי השתתפות עצמית (אם רלבנטי), חיובי דוחות חניה ותנועה, כבישי אגרה ונתיב מהיר, דלק, דמי חריגת קילומטרים, דמי שרות/טיפול וכד').

כל תשלום אשר לא ישולם על ידי השוכר במועד, יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית המירבית החלה על חריגות אשראי חוזר דביטורי בשקלים בבנק לאומי לישראל בע"מ על משיכות יותר לא מאושרות אשר יחושב ממועד החיוב ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף, השוכר יחויב על ידי אלדן בהוצאות גבייה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, כפי שתישא בהם אלדן.


דמי שירות שדה תעופה

ייגבו במקרה של מסירת הרכב או החזרתו בנמל התעופה בן גוריון.


מע"מ

כל התשלומים המבוצעים בקשר עם ההשכרה על ידי אזרחים ישראלים או בעלי דרכון ישראלי יישאו מע"מ בהתאם לשיעורו מעת לעת על פי דין, אלא אם מצוין מפורשות אחרת בתנאים אלה או בהסכם הסטנדרטי. תשלומים על ידי תיירים בעלי אשרת ב-2, ב-3 או ב-4 פטורים ממע"מ.


איחור בהחזרת הרכב

איחור בהחזרת הרכב יחויב כדלקמן:

(א) למעלה משעה ועד שעתיים – 50% מהעלות היומית.

(ב) מעל שעתיים ועד שלוש שעות – 75% מהעלות היומית.

(ג) מעל שלוש שעות ועד יום – 100% מהעלות היומית.


דלק

דלק אינו כלול במחירי השכירות.

בהחזרת רכב עם מיכל דלק שכמות הדלק בו פחותה מכפי הכמות שקיבל השוכר במסירת הרכב, יחויב השוכר בתשלום בגין הדלק החסר בהתאם למחיר הדלק בשירות מלא הקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002, בתוספת תשלום בגין כל ליטר של דלק חסר בשיעור שייקבע על גבי ההסכם הסטנדרטי.


ק"מ

ההשכרה כוללת מכסת קילומטרים בהיקף שיצוין על גבי שובר ההזמנה. אם השכירות במלואה תחרוג ממגבלות הקילומטרים הקבועות בשובר, השוכר יחויב ביחס לכל קילומטר נוסף בתשלום נוסף כקבוע בהסכם הסטנדרטי.


בטיחות

עפ"י חוק, חובה על הנהג(ים) ועל כל נוסעי הרכב לחגור חגורות בטיחות בזמן נסיעה.

תינוקות וילדים חייבים לשבת במושב בטיחות המתאים לגילם, גודלם ומשקלם.

ילדים מתחת לגיל 14 חייבים לשבת במושב האחורי.


תקלות

במידה ונתקלת בתקלה, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירותי דרך וגרירה.

מוקד זה פתוח בכל שעות היממה - 7 ימים בשבוע במספר טלפון 3003*


עבירות תנועה

השוכר אחראי לכל דוחות חניה / דוחות תנועה וגרירה בתקופת ההשכרה.

אם השוכר אינו משלם את הדוחות ודוחות אלה מועברים לאלדן, אלדן תסב את הדוחות לשוכר בהתאם לפרטי השוכר המצויים ברשותה ותגבה מהשוכר דמי טיפול בגין כל דוח כאמור בהתאם לקבוע על גבי ההסכם הסטנדרטי.


מדיניות ביטולים

השוכר רשאי לבטל את ההזמנה כדלקמן: (א) באמצעות השלמת "טופס עדכון/ביטול הזמנה" ב: http://www.eldan.co.il/he/update.aspx; (ב) באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני ל: cancelorder@eldan.co.il; (ג) באמצעות פניה טלפונית ל: 03-5579000; או (ד) באמצעות פניה בפקס ל: 077-7613889. כל הודעת ביטול כאמור תיעשה תוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ולפחות 2 ימי עבודה לפני מועד איסוף הרכב. אלדן תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הביטול של השוכר. במקרה של ביטול במסגרת הזמן האמורה לעיל אלדן תהיה רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול בסך 5% מעלות ההשכרה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) באמצעות כרטיס האשראי אשר השוכר סיפק לצורך ההזמנה. במקרה של ביטול שנעשה שלא במסגרת המועדים הקבועים לעיל, או במקרה של אי הגעת השוכר לאיסוף הרכב במועד האיסוף שנקבע (“No Show”), תהיה רשאית אלדן לחייב את השוכר בדמי ביטול בסך של עד 150 ₪. דמי הביטול ייגבו ביחס לכל רכב שהוזמן, בכפוף להוראות כל דין.

שוכר/ת אשר מעוניין/ת לעדכן את פרטי ההשכרה (כולל מועדי ההשכרה, סוג הרכב, תוספות וכו') רשאי/ת לעשות כן על ידי מילוי טופס "עדכון/ביטול ההזמנה" ב: http://www.eldan.co.il/he/update.aspx; וביחס להזמנה טלפונית – באמצעות פנייה טלפונית לאלדן ב- 03-5579000. נציג מטעם אלדן יצור קשר עם השוכר תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת בקשת השוכר בכדי לאשר אם עדכון כאמור הינו מוסכם על אלדן ואם עדכון משפיע על עלות ההשכרה. אם מכל סיבה שהיא, אלדן אינה מאשרת את הבקשה לעדכון תנאי ההזמנה, תנאי ההזמנה המקוריים יישארו בתוקף במלואם. אם השוכר מעוניין לבטל את הזמנתו (בשל אי אישור בקשת עדכון ההזמנה או משום שהשוכר אינו מסכים לעלות ההזמנה העדכנית), השוכר רשאי לעשות כן בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת לעיל ואלדן תהיה רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול בהתאם למועד הביטול האמור לעיל. בכל מקרה, למען הסר ספק, עדכון ההזמנה ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור הזמנה מעודכן מאלדן. טופס "עדכון תנאי הזמנה" הכולל פרטי הזמנה חסרים או מוטעים או אשר הוגשו ו/או טופלו באופן פגום לא יחייב את אלדן (אף אם מקור הטעות אינה השוכר או אם טעות זו נובעת מפגם טכני כלשהו).

מובהר בזאת כי כל עדכון לפרטי ההזמנה (לרבות תאריכים, סוג הרכב, מקום איסוף/החזרה וכו') עשוי לשנות את העלות המשוערת של ההשכרה, ואלדן לא תהיה מחויבת לתמחור שהופיע במסגרת הליך ההזמנה הראשוני, לרבות מחירי תוספות וכיוב'.

אם לאחר קבלת אישור הזמנה, מכל סיבה שהיא, הרכב ו/או כל תוספת הכלולה בהזמנה אינם זמינים, אלדן תציע לשוכר רכב ו/או תוספת חלופית המקבילים לאלו שהזמין השוכר (אם ישנם). אם השוכר בחר שלא לשכור את הרכב ו/או התוספת החלופית, ההזמנה תבוטל ואלדן תחזיר לשוכר את מלוא הסכום אשר שולם על ידי השוכר, ללא דמי ביטול. מובהר בזאת כי בנסיבות אלה התרופה היחידה לה יהא זכאי השוכר תהיה החזרת הסכום שכבר שולם בגין ההזמנה, והשוכר מוותר בזאת על כל טענות או תביעות להפסדים, עלויות, נזקים וכו' לרבות נזקים ישרים ועקיפים.


דמי שינוע

שוכר אשר ישכור רכב מכל הקטגוריות לתקופה של עד יומיים ורכב זה נמסר באילת ויוחזר לסניף אחר של אלדן (שאינו באילת) או הוחזר לסניף אילת לאחר שנמסר בסניף אחר של אלדן (שאינו באילת) יחויב בתוספת דמי שינוע (Drop off fee)בסך 700 ₪. תוספת זו לא תחול בשכירות של שלושה ימים ומעלה.


מדיניות מחירים

העלות המשוערת בגין השכרת הרכב הינה העלות המצוינת באתר במועד ביצוע ההזמנה, אשר איננה מהווה את העלות הסופית לשוכר, אלא רק עלות משוערת המבוססת על נתוני ההשכרה בעת ההזמנה ועשויה להיות כפופה לכל שינוי, תיקון ותוספת בנתוני ההשכרה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קיצור או הארכת ההשכרה, שינוי מיקום ומועד איסוף/החזרת הרכב, רכישת תוספות וכיוב'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עד לביצוע ההזמנה אלדן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר הרכב, מבלי שתחויב לתת הודעה מראש.

מובהר כי תקופת ההשכרה המינימלית הינה 24 שעות, כך ששוכר אשר ישכור את הרכב לתקופה הקצרה מ-24 שעות יחויב בכל מקרה ביחס לתקופה של 24 שעות.


כביש אגרה/נתיב מהיר

המחירים אינם כוללים תשלום בגין שימוש בכביש אגרה/נתיבים מהירים. נסיעה בכבישי אגרה/נתיבים מהירים תחויב בתשלום בעבור הנסיעה בפועל על פי מחירון בעל הזיכיון הרלבנטי לפי תעריף "לקוח מזדמן" ובתוספת דמי טיפול לפי המחירון המוצג בסניפי ההשכרה.

למיטב ידיעת אלדן, לשוכרים אפשרות להתקשר ישירות עם מפעילת כביש האגרה/נתיב מהיר בכפוף לכללי מפעילת כביש האגרה/נתיב מהיר ולתנאי ההתקשרות הנוהגים אצלה. אין באמור כדי להוות המלצה להתקשרות ישירה. ככל שהשוכר יפר את התחייבויותיו כלפי מפעילת כביש האגרה/נתיב מהיר, יישא השוכר בכל החיובים, הקנסות והוצאות המשפט שתידרש אלדן לשלם למפעילת כביש האגרה, בתוספת דמי טיפול הקבועים על גבי ההסכם הסטנדרטי.


כללי

אלדן שומרת על זכותה למנוע השכרות או שרות אחר מכל שוכר אשר אינו עומד בתנאים אלה או בתנאי ההסכם הסטנדרטי.

בתנאים אלה לשון זכר תפורש גם בלשון נקבה ולשון יחיד תפורש גם בלשון רבים ולהיפך, והכול לפי הענין וההקשר.

בכל סתירה בין התנאים המפורטים לעיל להוראות ההסכם הסטנדרטי יגברו הוראות ההסכם הסטנדרטי.

כל סכום הקבוע במטבע כלשהו יומר למטבע באמצעותו התשלום יבוצע בפועל בהתאם לשער היציג האחרון הידוע במועד החיוב.

בחזרה לעמוד השכרת רכב